Masz pytania - Zadzwoń: tel./fax. +48 081-751-21-74

Charity Center

Sprawozdanie z ewaluacji wewnętrznej na rok szkolny 2010/2011
piątek, 01 lipca 2011 00:00
PDF Drukuj Email

RAPORT  Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W KALINÓWCE

W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

Kalinówka 2011

SPIS TREŚCI:

I.       Opis organizacji ewaluacji

II.    Wyniki ewaluacji

III. Wnioski do pracy w roku szkolnym 2011/2012 wynikające z przeprowadzonej ewaluacji

I OPIS ORGANIZACJI EWALUACJI:

Prezentowany raport jest wynikiem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkól w Kalinówce na podstawie Rozporządzania Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 w sprawnie nadzoru pedagogicznego. Przedmiotem analizy w roku szkolnym 2010/2011 są efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły.

W Zespole Szkół w Kalinówce zostały wybrane następujące obszary ewaluacji wewnętrznej:

1.      ZADANIE 1.1 „Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego”

a)      ZAGADNIENIE I: Diagnoza wstępna zespołów klasowych. Zebrania z rodzicami – przekazanie informacji o wynikach diagnozy wstępnej. Analiza przeprowadzona przez zespół w składzie: p.  Jabłońska, p. Pętala, p. Szefler

b)      ZAGADNIENIE II:   Organizacja próbnych badań zewnętrznych: Testu Szóstoklasisty i Egzaminu Gimnazjalnego w oparciu o materiały WSiP w miesiącu grudniu/styczniu. Analiza wyników badań. Ewaluacja  opracowana przez p. Szydłowską

c)      ZAGADNIENIE III: Organizacja próbnych badań zewnętrznych: Testu Szóstoklasisty i Egzaminu Gimnazjalnego w miesiącu marcu, w oparciu o materiały wydawnictwa Operon. Analiza wyników badania. Ewaluowane przez p. Jakimowicz

d)     ZAGADNIENIE IV:  „Trzecioteścik” CKE. Ewaluacja dokonana przez p. Jabłońska

2.      ZADANIE 1.2 „Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności”

a. ZAGADNIENIE V: Bieżąca diagnoza – testy i badania sprawdzające wiedzę i umiejętności po zakończonej realizacji działu programowego. Analiza wyników nauczania po I i II okresie. Badanie przeprowadzone przez p. Matuszewską

b. ZAGADNIENIE VI :Badanie umiejętności humanistycznych w formie pisemnych prac kontrolnych z przedmiotów humanistycznych. Ewaluowane przez p.  Felke

c. ZAGADNIENIE VII:   Wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności technologii informatycznej w korelacji z innymi przedmiotami. Ewaluacja  opracowana przez p.  Piórkowską

d. ZAGADNIENIE VIII: Kontrola bieżąca przyrostu wiedzy uczniów przeprowadzana przy pomocy Kart Pracy – materiałów dydaktycznych do programów WSiP, Operon, Nowa Era oraz testów wiedzy do programów „Bliżej sztuki”. Badanie przez zespół w składzie: p. Wiechnik, p. Jakóbczak

3.      ZADANIE 1.3 „ Uczniowie są aktywni”

a. ZAGADNIENIE IX: Przygotowanie i uczestnictwo uczniów w konkursach wiedzy – osiągnięcia i sukcesy. Ewaluacja  opracowana przez panią: p. Jabłońską

b. ZAGADNIENIE X: Badanie kompetencji językowych poprzez różnorodne formy sprawdzające umiejętności komunikatywne, praktyczne uczniów. Badanie przez zespół w składzie :p. Bielak, p. Sawicka

c. ZAGADNIENIE XI: Spotkania zespołów nauczycieli i wychowawców, opracowanie programów naprawczych, po każdym kolejnym badaniu osiągnięć edukacyjnych uczniów. Badanie przez zespół w składzie: p. Zarzeczna, p. Mrozik

d. ZAGADNIENIE XII: Zajęcia dodatkowe, praca indywidualna z uczniami i dostosowanie wymagań do indywidualnych możliwości ucznia. Zagadnienie ewaluowane przez p. Kusak

4.      ZADANIE 1.4 „Respektowane są normy społeczne”

a. ZAGADNIENIE XIII: Dyrektor podejmuje interwencje w Sądzie Rodzinnym w sytuacjach kryzysowych

b. ZAGADNIENIE XIV : Działania profilaktyczne i prewencyjne prowadzone w zespołach klasowych i na poszczególnych etapach kształcenia.

Wyniki ewaluacji wewnętrznej zostały opracowane na podstawie obserwacji wykonanych działań według opracowanych harmonogramów ewaluacji wewnętrznej, ankiet dla rodziców, arkuszy diagnostycznych,  zaświadczeń wydanych przez instytucje do tego powołane, wystaw i prezentacji osiągnięć uczniów naszej szkoły. Dzięki zastosowaniu wielu metod badawczych wyniki ewaluacji charakteryzują się wysokim stopniem wiarygodności. Okres opisany w ewaluacji wewnętrznej obejmuje czas od 01.09.20010 do 24.06.2011r.

II. WYNIKI EWALUACJI

ZADANIE 1.1  Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego.

I. Diagnoza wstępna zespołów klasowych. Zebrania z rodzicami – przekazanie informacji o wynikach diagnozy wstępnej.

W miesiącu wrześniu w klasach III, IV i VI Szkoły Podstawowej oraz I i III Gimnazjum zostały przeprowadzone testy diagnozujące ogólną wiedzę uczniów. W klasie III Szkoły Podstawowej wychowawczyni p. Jolanta Jabłońska  oparła się na własnym, przygotowanym przez siebie teście. Pozostali zaś nauczyciele posłużyli się testami diagnozującymi wydawnictwa WSiP.

Po zakończeniu diagnozy wstępnej w klasach wychowawcy przeprowadzili w miesiącach październik/listopad zebrania z rodzicami, na których przedstawili wyniki tych sprawdzianów. Rodzice dowiedzieli się o słabych stronach swoich dzieci i o przedmiotach, z których powinny się poprawić. Omówiono formy pomocy uczniom w nadrobieniu braków.

Rodzice proszeni zostali (szczególnie w klasie młodszej, ale nie tylko) o pomoc i ścisłą współpracę, o regularne przeglądanie zeszytów, czytanie z dziećmi listy zadanych lektur oraz pomoc przy systematycznym odrabianiu lekcji. Wychowawcy we wszystkich klasach prosili dorosłych sprawujących opiekę nad dziećmi o zainteresowanie się zaległościami spowodowanymi nie tylko ewentualną nieobecnością ucznia w szkole, ale również brakami w podstawie programowej, która to może być przyczyną mniejszych wyników w przeprowadzonym teście diagnozującym.

Przeprowadzona została również diagnoza wstępna zespołów klasowych z języka angielskiego:

Klasa IV – diagnozie poddano umiejętności uczniów w zakresie: znajomości środków leksykalnych i gramatycznych; umiejętności właściwego reagowania w sytuacjach życiowych, adekwatnych dla dzieci w tym wieku; rozumienia krótkiego tekstu czytanego.

Średni wynik klasy – 47% ogólnej sumy punktów, najwyższy wynik – 60% (3 uczniów), najniższy – 16 % (1 uczeń).

Klasa VI – sprawdzeniu poddano umiejętności uczniów w zakresie: znajdowania związków pomiędzy różnymi częściami tekstu czytanego, znajomości i stosowania środków leksykalno-gramatycznych, umiejętności pisania krótkiego tekstu wg wzoru oraz sprawności zintegrowanych. Średnia klasy – 53%, najwyższe wyniki – 90%, 85 %, 80%, najniższy wynik – 20% ogólnej sumy punktów.

Klasa IG – badaniem objęte zostały umiejętności uczniów w zakresie: znajomości środków leksykalnych i gramatycznych, znajdowania informacji szczegółowych w tekście czytanym, rozumienia ogólnego sensu tekstu mówionego, tworzenia krótkiej wypowiedzi pisemnej mającej na celu przedstawienie wybranej osoby. Średnia klasy – 62%, najwyższy wynik – 93% (3 uczniów), najniższy – 13% (1 uczeń).

Klasa IIIG – diagnozowano kompetencje uczniów w zakresie: znajomości i stosowania struktur leksykalno-gramatycznych o szerokim spektrum; przekształcania informacji; znajdowania związków frazeologicznych; stwierdzania, czy w tekstach: mówionym i czytanym znajdują się określone informacje oraz znajdowania informacji szczegółowych w tekście czytanym; tworzenia wypowiedzi pisemnej w celu udzielenia rady. Średnia klasy – 35%, najwyższy wynik – 62%, wynik najniższy – 16,7%.

II. Organizacja próbnych egzaminów zewnętrznych  dla uczniów klasy VI SP oraz klasy III Gim. Wykorzystanie materiałów WSiP.

Sprawozdanie z próbnego egzaminu gimnazjalnego na materiałach WSiP.

I. Część humanistyczna

Test humanistyczny „Śmierć chroni od miłości a miłość od śmierci”

Średnia klasy 15 punktów na 50 punktów maksymalnie do zdobycia

II. Część  matematyczno – przyrodnicza

Egzamin próbny odbył się  pisało 13 uczniów klasy III gimnazjum (w tym: dziewcząt 4, chłopców 9).

Jedna uczennica nie przystąpiła do egzaminu próbnego z powodu nieobecności w szkole.

Najwyższy wynik z egzaminu to 43 p i  41 punktów.

Najniższy wynik to 16 punktów (32%).

Średnia klasy 29 punktów, 58 %

2. Podstawowe dane statystyczne klasy:

Średnia punktów z egzaminu 29 punktów tj. 58%.

Mediana 26 punktów.

3. Analiza jakościowa i ilościowa:

Interpretacja zadania

Wartość współczynnika łatwości

Numer zadania

Bardzo trudne

0,00 – 0,19

6,7

Trudne

0,2 – 0,49

2,3,4, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 32,

Umiarkowanie trudne

0,5 – 0,69

1, 5, 13,14,17, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31,

Łatwe

0,70 – 0,89

33, 34

Bardzo łatwe

0,90 – 1,00

 

4. Procentowa analiza wyników

Procent uczniów

Przedział procentowy(%)

Część matematyczno - przyrodnicza

0 – 29,9

0

30 – 39,9

7

40 – 49,9

30,7

50 – 59,9

15,3

60 – 79,9

30,7

80 - 100

15,3

5. Umiejętności opanowane w stopniu wysokim:

Najlepiej wypadły zadania:

- numer 33 z chemii (79%) - dopasowywanie nazw grup związków chemicznych do substancji

- numer 34  z matematyki (77%) -  obliczanie odsetek  na lokacie

6. Umiejętności opanowane w stopniu niskim:

Najwięcej trudności sprawiły uczniom zadania:

- numer 6 (biologia, chemia) – określanie twardości wody

- numer 7 (biologia, matematyka) – podział pantofelka, potęgi

Pozostałe zadania wypadły na poziomie od 30 – 70%.

Wnioski do dalszej pracy:

nauczyciele wszystkich przedmiotów powinni:

- intensywniej kształcić umiejętności analizowania, interpretowania i przetwarzania informacji podanych w różnej formie

- zwiększyć liczbę ćwiczeń utrwalających zapamiętywanie praw i zasad przyrodniczych

- konsekwentniej egzekwować zapisywanie związków za pomocą symboli, wyrażeń algebraicznych i zależności funkcyjnych

- częściej kształcić umiejętność obliczeń w różnych kontekstach dotyczących życia codziennego

- ćwiczyć analizę sytuacji problemowej opisanej w konkretnym zadaniu

- rozwiązywać wiele zadań o treści geometrycznej, w których znane wzory należy dostosować do sytuacji praktycznej

- rozwiązywać wiele zadań problemowych, w których uczeń planuje kolejne kroki przy rozwiązywaniu zadania i rozwiązuje problem

- wymagać od uczniów właściwej interpretacji wykonywanych obliczeń, uzasadniania otrzymanych wyników i sprawdzania ich zgodności z warunkami zadania

- doskonalić czytanie ze zrozumieniem tekstów, w których występują terminy matematyczno-przyrodnicze

III. Język angielski

Analiza wyników

1. Statystyka

a) liczba uczniów, którzy przystąpili do egzaminu – 12

b) najwyższe wyniki: 86%, 78%, 64%

c) najniższy wynik: 40% (3 uczniów)

d) średnia: 53,5%

2. Analiza wyników testu pod kątem obszarów wymagań

a) rozumienie ze słuchu – 73,9% (poprawnych odpowiedzi ogółem)

b) reagowanie językowe – 56,9%

c) czytanie ze zrozumieniem – 50,9%

3. Analiza wyników pod kątem badanych umiejętności językowych

a) umiejętności opanowane w najwyższym stopni

 • Określanie kontekstu sytuacyjnego w tekście słuchanym (86,1% proponowanych odpowiedzi ogółem)
 • Wyszukiwanie informacji w tekście słuchanym (77,4%)
 • Rozpoznawanie i właściwe stosowanie struktur leksykalno-gramatycznych (64,6%)
 • Właściwe reagowanie językowe w określonych sytuacjach w oparciu o materiał słuchowy (64,6%)

b)  umiejętności opanowane w najniższym stopniu

 • Stwierdzenie, czy dany tekst czytany zawiera określone informacje (43,3%)
 • Właściwe reagowanie językowe w oparciu o materiał czytany (45,8%)
 • Określanie kontekstu sytuacyjnego w tekście czytanym (48,3%)
 • Określenie głównej myśli poszczególnych części tekst czytanego (50%)

4. Wnioski do dalszej pracy

Należy położyć szczególny nacisk na doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem, a w szczególności : wyszukiwania i selekcjonowania informacji, określania kontekstu sytuacyjnego, określania intencji autora oraz głównej myśli  tekstu i jego części.

III. Organizacja próbnych egzaminów zewnętrznych  dla uczniów klasy VI SP oraz klasy III Gim. Wykorzystanie materiałów OPERON.

Sprawozdanie z próbnego egzaminu gimnazjalnego pod patronatem wydawnictwa OPERON i Gazety Wyborczej – grudzień 2010

rok szkolny 2010/2011

W dniach 15, 16, 17 grudnia 2010 roku odbył się w naszej szkole pierwszy próbny egzamin gimnazjalny pod patronatem wydawnictwa OPERON i Gazety Wyborczej – grudzień 2010.

Część humanistyczną i z języka angielskiego pisało 12 uczniów (nieobecnych było
2 uczniów), zaś część matematyczno - przyrodniczą 13 uczniów (nieobecna 1).

Maksymalna liczba punktów do zdobycia z każdej części egzaminu 50 punktów.

1. Poziom wykonania zadań i rozkład wyników uczniów z wybranych części w załączniku.

Część humanistyczna

Najmniej problemu sprawiły uczniom zadania:

10 – wykorzystanie wiedzy z najnowszej historii Polski

22 – rozpoznawanie epitetu

Najwięcej problemu sprawiły zadania:

5 – wykorzystanie wiedzy na temat Powstania Kościuszkowskiego

25 -  określanie skutku wskazanego działania

Część matematyczno – przyrodnicza

Najmniej problemu sprawiły uczniom zadania:

10 - oblicza powierzchnię na podstawie znanego procentu danej wielkości

13 – określa nazwę gazu niezbędnego do oddychania

Najwięcej problemu sprawiły zadania:

4 - dostrzega podobieństwo figur i stosuje twierdzenie o objętości figur podobnych

19 - wskazuje organizm zawierający największe stężenie toksyn

20 - stosuje terminy i pojęcia chemiczne

29 - określa czynnik wpływający na powstawanie lodowców górskich

30 - analizuje i opisuje funkcję natężenia prądu od napięcia przedstawioną w różnej postaci

36 - tworzy i realizuje plan rozwiązania

Język angielski

Najmniej problemu sprawiły uczniom zadania:

13 – określanie intencji nadawcy tekstu

Najwięcej problemu sprawiły zadania:

9 – określanie głównej myśli tekstu

- rozpoznawanie i poprawne stosowanie struktury leksykalno – gramatycznej niezbędnej do komunikacji

15 – rozpoznawanie związków między poszczególnymi częściami tekstu

3.  Liczba uzyskanych punktów – miary statystyczne

Minimum

Maksimum

Średni wynik

Mediana

Część humanistyczna

17

44

30,6

33

Część matematyczno - przyrodnicza

15

30

22,6

21

Język angielski

14

34

21,5

21

4. Procentowa analiza wyników:

 

Procent uczniów

Przedział procentowy(%)

Część humanistyczna

Część matematyczno - przyrodnicza

Język angielski

0 – 29,9

0

0

8,33

30 – 39,9

25

23,08

41,67

40 – 49,9

8,33

38,46

16,67

50 – 59,9

8,33

30,77

25

60 – 79,9

25

7,69

8,33

80 - 100

33,33

0

0

5. Szkoła na tle województwa i kraju:

Średni wynik

Szkoła

Województwo lubelskie

Polska

Część humanistyczna

30,58

27,69

27,14

Część matematyczno - przyrodnicza

22,62

21,81

21,75

Język angielski

21,5

27,56

28,42

Średni wynik szkoły we wszystkich częściach egzaminu gimnazjalnego jest wyższy od średniej województwa lubelskiego i Polski.

6. Wnioski do dalszej pracy:

nauczyciele wszystkich przedmiotów powinni:

- intensywniej kształcić umiejętności analizowania, interpretowania i przetwarzania informacji podanych w różnej formie

- zwiększyć liczbę ćwiczeń utrwalających zapamiętywanie praw i zasad przyrodniczych

- konsekwentniej egzekwować zapisywanie związków za pomocą symboli, wyrażeń algebraicznych i zależności funkcyjnych

- częściej kształcić umiejętność obliczeń w różnych kontekstach dotyczących życia codziennego

- ćwiczyć analizę sytuacji problemowej opisanej w konkretnym zadaniu

- rozwiązywać wiele zadań o treści geometrycznej, w których znane wzory należy dostosować do sytuacji praktycznej

- rozwiązywać wiele zadań problemowych, w których uczeń planuje kolejne kroki przy rozwiązywaniu zadania i rozwiązuje problem

- wymagać od uczniów właściwej interpretacji wykonywanych obliczeń, uzasadniania otrzymanych wyników i sprawdzania ich zgodności z warunkami zadania

- doskonalić czytanie ze zrozumieniem tekstów, w których występują terminy matematyczno-przyrodnicze

Sprawozdanie z próbnego sprawdzianu szóstoklasisty pod patronatem Gazety Wyborczej i wydawnictwa OPERON

Próbny sprawdzian szóstoklasisty odbył się 13 stycznia 2011 roku, brało w nim udział 16 uczniów klasy szóstej.

Liczba punktów do zdobycia 40.

Odsetek uczniów według wyniku:

50 – 59,9%     -           25% uczniów

60 79,9% -                  50% uczniów

80 – 100% -                43,75% uczniów

3. Liczba punktów w klasie:

Minimum – 23 punkty

Maksimum – 39 punktów

Średnia 30,63

Mediana – 29

4. Średnie wyniki szkoły na tle województwa lubelskiego i Polski w zakresie wybranych standardów i całego testu.


Liczba punktów

Standard

Szkoła

województwo

Polska

czytanie

9,19

8,57

8,59

pisanie

6,88

5,63

5,48

rozumowanie

6,19

4,96

5,01

Korzystanie z informacji

2,69

2,47

2,50

Wykorzystanie wiedzy

5,69

5,13

5,21

Cały test

30,63

26,75

26,79

5. Poziom wykonania zadania

Numer zadania

Łatwość zadania

1

0,94

2

1

3

0,44

4

0,75

5

0,75

6

0,94

7

0,88

8

0,88

9

0,94

10

0,94

11

0,94

12

0,75

13

1

14

0,38

15

0,94

16

0,88

17

0,94

18

0,94

19

0,88

20

0,94

21

0,92

22

0,51

23

0,88

24

0,67

Najmniej problemów sprawiło uczniom zadanie:

2 – odczytywanie informacji zawartych w tekście popularnonaukowym,

6 – obliczanie czasu między zdarzeniami,

9 – odczytywanie danych z mapy,

10 – rozpoznawanie narratora w tekście literackim,

11 -  odczytywanie informacji zawartych w tekście literackim

13 – wnioskowanie na podstawie informacji zawartych w tekście literackim ,

15 – rozpoznawanie dialogu,

17 - wybiera źródło informacji,

18 – wybieranie wyrazów uporządkowanych alfabetycznie,

20 – wykonuje obliczenia dotyczące czasu

21 – ustala sposób obliczenia kosztu zakupu, oblicza koszt zakupu oraz oblicza resztę pieniędzy

Najwięcej problemów sprawiło uczniom zadanie:

3 i 14 – wskazywanie źródła informacji

6. Wnioski do dalszej pracy:

 • Analiza wyników  sprawdzianu szóstoklasisty dostarczyła wielu cennych wskazówek , które powinny zostać wykorzystane w procesie dydaktycznym :
 • Należy doskonalić umiejętności najsłabiej opanowane;
 • Stosować w pracy z uczniem głośną analizę treści poleceń do zadań na forum klasy, ze zwróceniem uwagi na ucznia z trudnościami dyslektycznymi;
 • W dalszym ciągu należy ćwiczyć techniki rozwiązywania testów;
 • W czasie lekcji zwracać większą uwagę na pozyskiwanie informacji zwrotnych od uczniów;
 • Ćwiczyć na wszystkich lekcjach czytanie ze zrozumieniem;
 • W procesie lekcyjnym stosować aktywizujące metody nauczania, które rozwijać będą twórcze i samodzielne myślenie uczniów;
 • Systematycznie kontrolować postępy uczniów;
 • Uściślić współpracę z rodzicami , uświadamiając im, że od nich w dużej mierze zależy przygotowanie się uczniów do zajęć lekcyjnych i odrabianie prac domowych.

Ponadto w klasie szóstej przeprowadzono dwa próbne sprawdziany:

a.       Na bazie materiałów Centralnej Komisji Edukacyjnej. Średnia klasy 24 punkty na 40 możliwych do zdobycia.

b.      „Moja Ojczyzna” test WSiP – średni wynik 32 punkty

W klasie III gimnazjum oprócz próbnego egzaminu gimnazjalnego z OPERONU i WSiP-u  Pani Joanna Felke przeprowadziła test z przedmiotów humanistycznych z czasopisma „Victor Gimnazjalista” – średnia klasy to  29 punktów na 50 punktów możliwych do zdobycia.

IV.  „Trzecioteścik” CKE.

Analiza wyników

ogólnopolskiego sprawdzianu kompetencji trzecioklasisty „Operon”

przeprowadzonego w klasie III w dniu 31.03.2011 r.

Przebadani uczniowie osiągnęli średni poziom umiejętności w wysokości 35 pkt. na 40 możliwych.

- średnia województwa to 33 pkt.

- średnia w Polsce to 32 pkt.

Wyniki szkoły w zakresie standardów nauczania

Uczniowie osiągnęli wysoki poziom w zakresie

- czytania 97%

- rozumowanie 95%

Średni poziom w zakresie;

- korzystanie z informacji 84%

- pisanie 83%

- wykorzystanie wiedzy w praktyce 83%

Ogółem uczniowie uzyskali 88%, wynik w województwie to 81% i wynik dla Polski 81%.

Trzech uczniów uzyskało najwyższą ilość pkt. (na 40 możliwych), dwóch 39 pkt i jeden 38.

Analiza wyników

ogólnopolskiego badania umiejętności trzecioklasisty

zorganizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną

w dniu 17.05.2011 r.

Uczniowie naszej szkoły osiągnęli wyniki wyżej średniej wszystkich badanych uczniów i wyżej w województwie.

Szczególnie wysoki poziom otrzymali w zakresie umiejętności językowych

- na 24 punktymożliwe do zdobycia  5 uczniów otrzymało 22 pkt.

- 20 – 21 punkty otrzymało 4 uczniów

Najlepsze wyniki uczniowie uzyskali ze znajomości umiejętności czytania, umiejętności gramatycznych i ze znajomości słownictwa.

Wyniki w zakresie umiejętności matematycznych (na 17 możliwych pkt.)

- jeden uczeń zdobył 16 pkt,

- 3 uczniów 14 pkt,

- 3 uczniów 13 pkt,

- 2 uczniów 12 pkt.

Uczniowie osiągnęli wysoki poziom w zakresie rozwiązywania zadań tekstowych, słabiej w zakresie wykonywania obliczeń (dzielenia) i czytania tekstu z danymi (wykres).

ZADANIE 1.2  Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności

V.  Bieżąca diagnoza – badanie przyrostu wiedzy. Sprawdziany i testy po zakończeniu realizacji działu programowego. Wyniki kształcenia z poszczególnych przedmiotów – analiza okresowa.

Sprawozdanie ze sprawdzianów po zakończeniu realizacji działu programowego.

Język polski

Klasa IV

Elementy fonetyki, opis głosek – średnia ocena: 4,1

Diagnoza po III klasie – średnia ocena: 3,7

Gramatyka – rzeczownik – średnia ocena: 4,6

Odmienne części mowy, czasownik i przymiotnik  – średnia ocena: 4,2

Klasa V

Mitologia – średni ocena: 4,1

Składnia zdania pojedynczego – średnia ocena: 4,1

Gramatyka, tryby czasownika – średnia ocena: 2,7

Odmienne części mowy – średnia ocena: 3,8

Klasa VI

Składnia - podział logiczny zdania pojedynczego - średnia ocena 4,0

Tryby czasowników - średnia ocena 3,3

Legendy polskie - średnia ocena 4,7

Powieść przygodowa - 4,3

Klasa I G

Mitologiczny obraz świata - średnia ocena 4,0

Gramatyka, odmienne i nieodmienne części mowy- średnia ocena 3,2

Literatura średniowiecza - średnia ocena 4,3

Klasa II G

Komunikacja językowa, jej formy i funkcje - średnia ocena 4,6

Literatura czasów wojny - średnia ocena 4,1

Cechy rodzajowe dramatu - 4,2

Romantyzm. Sensacja i fantastyka - średnia ocena 3,6

Klasa III G

Gatunki liryki - średnia ocena3,6

Nowele i opowiadania pozytywistyczne - średnia ocena 3,8

Tragedia antyczna - średnia ocena 3,3

Imiesłowy przymiotnikowe i przysłówkowe - 3,8

Składnia zdań wielokrotnie złożonych - (w trakcie sprawdzania)

Matematyka

Klasa IV

Działania na liczbach naturalnych – rachunek pamięciowy – 2,9

Figury geometryczne –  pola i obwody – 3,2

Działania na liczbach naturalnych – rachunek pisemny – 3,8

Ułamki zwykłe – 4,0

Klasa V

Liczby naturalne 3,64

Figury geometryczne 3,67

Ułamki zwykłe 3,25

Wielokąty 3,67

Wyrażenia algebraiczne 3,75

Trójkąty 4,2

Ułamki dziesiętne 3,36

Czworokąty 3,25

Liczby całkowite 4,15

Pola figur płaskich 2,92

Klasa VI

Liczby naturalne 3,75

Własności figur płaskich 2,85

działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych 2,56

Pola wielokątów 3,07

Procenty 4,17

Figury przestrzenne 3,29

Liczby całkowite 3,67

Klasa I G

Ułamki zwykłe i dziesiętne – 2,6

Procenty – obliczenia procentowe – 2,9

Figury płaskie  - własności i pola – 2,8

Liczby wymierne – 3,2

Wyrażenia algebraiczne – 2,7

Klasa II G

Liczby i działania –

Własności figur płaskich –

Rachunek algebraiczny – 2,7

Równania i układy równań – 2,9

Graniastosłupy i ostrosłupy – 2,9

Symetrie – 3,3

Funkcje – 4,4

Klasa III G

Liczby i działania 2,18

Równania i nierówności 2,25

Układy równań 2,25

Funkcje 3,25

Podobieństwo figur 2,77

Elementy statystyki opisowej 3,5

Bryły obrotowe 2,77

Informatyka

Klasa V

Technika komputerowa  w życiu człowieka.

Praca z komputerem   3,27

Praktyczne zastosowanie komputerowa –

malowanie na ekranie 4,67

Praktyczne zastosowanie komputera –

pisanie i drukowanie 4,38

Klasa VI

Praca z komputerem   4,2

Rysowanie i malowanie 4,12

Pisanie i drukowanie  4,6

Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym 4,53

Klasa IG

Excel  - arkusz kalkulacyjny 2,9

Word – edytor tekstu             3,77

Paint – edytor grafiki             3,76

Chemia

Klasa I G

Świat substancji                                                        3,78

Budowa  atomu a układ okresowy pierwiastków     3,14

Łączenie się atomów                                                 2,63

Gazy i ich mieszaniny                                               3,04

Klasa II G

Wodorotlenki a zasady                                             3,5

Kwasy                                                                       3,56

Klasa III G

Pochodne węglowodorów                                        3,00

Substancje o znaczeniu biologicznym                       2,38

Włókna, tworzywa sztuczne                                     2,82

Przyroda

Klasa IV

Z czego zbudowany jest otaczający nas świat?        3,75

Obserwujemy przyrodę.                                            3,66

Razem żyjemy na Ziemi,

tak różni i podobni do siebie.                                    4,33

Życie na Ziemi.                                                         4,11

Klasa V

Właściwości i budowa materii –                               4.0

Mieszaniny i roztwory –                                            4,3

Polska – nasza ojczyzna –                                         3,1

Pojezierze Mazurskie –

słodkowodne środowisko życia –                             3,6

Morze Bałtyckie – słonowodne środowisko życia – 3,2

Rośliny lądowe –                                                      3,8

Krajobraz nizin –                                                       3,6

Klasa VI

Ziemia częścią wszechświata –                                 4,6

Ziemia – nasza planeta –                                           3,8

Światło – rola Słońca –                                             3,6

Wszechocean –                                                          3,6

Charakterystyka stref życia w morzu –                     4,6

Z wody na ląd  –                                                       4,1

Warunki życia w środowisku lądowym –                 4,5

Strefy klimatu gorącego –                                         4,1

Strefy klimatu umiarkowanego –                              3,5

Biologia

Klasa I G

Powitanie biologii –                                                  3,4

Funkcjonowanie organizmów –                                2,8

Bakterie, wirusy i protisty –                                      3,3

Tkanki roślinne –                                                       2,9

Klasa II G

Zwierzęta bezkręgowe –                                           3,4

Zwierzęta kręgowe –                                                 4,0

Funkcjonowanie organizmu człowieka –                  2,9

Układ krążenia –                                                       3,0

Regulacja hormonalna –                                            3,1

Regulacja nerwowa –                                                3,2

Rozmnażanie –                                                          4,2

Klasa III G

Genetyka –                                                                1,9

Ekologia –                                                                  2,3

Geografia

Klasa I G

Obraz Ziemi.                                                              3,52

Układ Słoneczny.                                                      4,2

Ziemia jako część wszechświata.                               3,89

Klasa II G

Litosfera – skalna powłoka Ziemi.                            3,62

Rzeźbiarze powierzchni Ziemi.                                  3,66

Klasa III G

Krainy geograficzne Polski.                                      3,1

Historia

Klasa IV

Dzień dobry historio!                                                3,77

Historia wokół nas.                                                    4,33

Pradzieje człowieka.                                                  4,11

Życie codzienne władców  i ich poddanych w X- XIII w.                          3,55

Klasa V

Czas w historii.                                                          4,66

Cywilizacje i państwa.                                              2,91

Obrazy z życia codziennego ludów

starożytnego Wschodu, Grecji i Rzymu.                   3,27

Bogowie i ludzie – znaczenie religii  w życiu społeczeństw starożytnych.                          4,08

Dziedzictwo starożytności.                                       3,33

Klasa VI

Wielkie odkrycia geograficzne,

ich znaczenie i skutek.                                             3,53

Czasy nowożytne – renesans i reformacja.                3,31

Europa i Polska w czasach baroku.                           3,37

Myśliciele proponują zmiany.                                    3,25

Wielkie zmiany cywilizacyjne XIX w.                      3,16

Klasa I G

Prahistoria – początki ludzkości.                               3,76

Początki cywilizacji.                                                  3,9

Świat Hellenów.                                                        3,72

Starożytny Rzym.                                                     3,34

Klasa II G

Mroki wczesnego średniowiecza.                              3,31

Polska pierwszych Piastów.                                      3,64

U schyłku średniowiecza.                                         3,73

Klasa III G

Polska i Europa na przełomie XVIII i XIX w.         3,75

Czasy I wojny światowej.                                         3,23

XX- lecie międzywojenne w Europie.                      3,6

WOS

Klasa II G

Ja i moje otoczenie.    3,37

Język angielski

Klasa IV

Hello and Goodbye. Test sprawdzający na

zakończenie powtórzenia materiału z klas I-III        3,64

People and My Home Town                                     2,73

Jobs. Time and place                                                 2,42

Pets and The family                                                  3,21

Klasa V

Be, Have Got, Can                                                    2,96

At Home. Food and drink                                        3,36

Indoor activities and School life                                           3,33

Outdoor activities. Appearances                               3,07

Klasa VI

The Past and The Present                                          3,05

Sport and Transport                                                  3,25

Directions and Family Life                                       3,05

The World around us                                                2,75

Klasa I G

Habits and Routines                                                  2,53

Home and awal. What’s on?                                     3,13

Life events. The Past tenses                                      3,45

The environment. Computer world                           3,68

Klasa II G

Personality. Possibility                                              2,10

The Nature                                                                2,85

Lifestyle. Travelling                                                  3,87

Personal interests. The future                                    2,73

Klasa III G

The Word of the future                                             2,37

Dangerous World                                                      2,14

People. Home. Social life                                          3,07

School. Work. Catering                                             3,06

Shopping. Travel. Culture                                         2,61

Wychowanie fizyczne

Klasa IV

Gry zespołowe –        4,4

Gry zespołowe –        4,3

Klasa V

Gry zespołowe –        4,2

Gry zespołowe –        4,6

Klasa VI

Gry zespołowe –        4,5

Gry zespołowe –        4,6

Klasa I G

Gry zespołowe –        4,2

Gry zespołowe –        4,1

Klasa II G

Gry zespołowe –        4,4

Gry zespołowe –        4,1

Klasa III G

Gry zespołowe –        4,6

Gry zespołowe –        4,3

Fizyka

Klasa III G

Wielkości fizyczne i ich jednostki – średnia ocena: 3,69

Elektrostatyka – średnia ocena: 2,92

Prąd elektryczny – średnia ocena: 2,00

Prąd elektryczny – praca, moc, energia – średnia ocena: 2,46

Pole magnetyczne – średnia ocena: 3,07

Elektromagnetyzm – średnia ocena: 2,85

Klasa II G

Praca, moc, energia – średnia ocena: 3,38

Bilans cieplny – średnia ocena: 2,50

Ciśnienie i siła wyporu – średnia ocena: 4,27

Hydrostatyka – średnia ocena: 3,73

Klasa I G

Wielkości fizyczne i ich jednostki – średnia ocena: 3,83

Pierwsze spotkanie z fizyką – średnia ocena: 3,18

Ciała w ruchu – średnia ocena: 3,85

VI. Badanie umiejętności humanistycznych uczniów w formie prac pisemnych

W każdej klasie  doskonalono umiejętności wypowiedzi pisemnych, kompozycji, logiki, stylu wypowiedzi, poprawności gramatycznej i ortograficznej. Uczniowie poznawali formy wypowiedzi pisemnej przewidziane programem kształcenia. W każdej klasie w minionym roku uczniowie pisali średnio 8 prac pisemnych.

Język polski klasa IV:

 • Opowiadanie – średnia ocena: 3,6
 • List – średnia ocena: 3,8
 • Kartka z pamiętnika – średnia ocena: 4,4
 • Charakterystyka – średnia ocena: 3,4
 • Opis krajobrazu – średnia ocena: 4,0
 • Ogłoszenie – średnie ocena: 3,0
 • Zaproszenie – średnia ocena: 4,0

Język polski klasa V:

 • Charakterystyka – średnia ocena: 3,3
 • Ogłoszenie – średnia ocena: 3,6
 • Zaproszenie – średnia ocena: 3,9
 • Minireportaż – średnia ocena: 4,5

Język polski klasa VI:

 • Streszczenie legendy z elementami opisu - średnia ocena: 4,1
 • Elementy charakterystyki postaci rzeczywistej - średnia ocena: 5,3
 • Elementy charakterystyki bohatera - średnia ocena: 4,9
 • Opowiadanie twórcze - średnia ocena: 4,6
 • Opis wydarzeń powieściowych - średnia ocena: 4,0

Język polski klasa I Gimnazjum:

 • Bohaterowie Iliady – wątek z elementami charakterystyki - średnia ocena: 4,5
 • Przebieg wydarzeń i ich ocena w Pieśni o Rolandzie - średnia ocena: 4,0
 • Opis dzieła malarskiego - średnia ocena: 4,4
 • Opowiadanie twórcze - średnia ocena: 4,2

Język polski klasa II Gimnazjum:

 • Rozprawka: Motyw człowieczeństwa w literaturze i życiu - średnia ocena: 4,1
 • Charakterystyka porównawcza bohaterów literackich - średnia ocena: 3,8
 • Opis i recenzja dzieła malarskiego - średnia ocena: 5,4
 • Elementy fantastyczne w balladzie romantycznej - średnia ocena: 3,9

Język polski klasa III Gimnazjum:

 • Problematyka opowiadań i nowel pozytywistycznych - średnia ocena: 4,0
 • Rozprawka: Motyw domu w literaturze - średnia ocena: 2,8
 • Analiza i interpretacja utworu lirycznego - średnia ocena: 2,8
 • Rozprawka: Wierność, przyjaźń, braterstwo - średnia ocena: 3,2

Historia klasa II Gimnazjum:

 • Referat: Dokonania Majów a osiągnięcia cywilizacji Azteków i Inków

Historia klasa III Gimnazjum:

 • Referat: Masowe egzekucje, obozy zagłady – ludobójstwo to rzeczywistość II wojny światowej.
 • Wyjaśnij motto opowiadań Zofii Nałkowskiej: Ludzie ludziom zgotowali ten los.
 • Co to znaczy być człowiekiem i czy istnieją moralne granice, których człowiekowi przekroczyć nie wolno.

Wiedza o społeczeństwie klasa III Gimnazjum:

 • CV
 • List motywacyjny
 • Skarga
 • Petycja

Religia:

 • Klasa V – Referat: Jezus Chrystus jako postać historyczna
 • Klasa VI – Referat: Błogosławiony to ten, który …

Klasa I Gimnazjum:

 • Referat: Religie świata – Judaizm
 • Referat: Religie świata – Chrześcijaństwo
 • Referat: Religie Dalekiego Wschodu – buddyzm, hinduizm
 • Referat: Religie świata – Islam

Klasa II Gimnazjum – Błogosławieństwa ewangeliczne

Klasa II Gimnazjum:

 • Referat: Święta Królowa Jadwiga
 • Referat: Religie chrześcijańskie – protestantyzm
 • Referat: Religie chrześcijańskie - anglikanizm
 • Referat: Religie chrześcijańskie – prawosławie
Sztuka – Plastyka w klasach gimnazjalnych:

Klasa I:    Porównanie architektury romańskiej i gotyku – średnia ocena: 4,5

Klasa II:   Życie i twórczość wybranego artysty malarza – średnia ocena: 4,8

Klasa III: Twórczość Magdaleny Abakanowicz – średnia ocena: 4,1

Architektura współczesna – średnia ocena: 3,8

Sztuka – Muzyka w klasach gimnazjalnych:

Klasa I:    Klasycyzm i jego przedstawiciele – średnia ocena: 4,2

Klasa II:  Polska muzyka rozrywkowa – średnia ocena: 5,2

KlasaIII:  Muzyka filmowa i jej twórcy – średnia ocena: 4,8

Chemia:

Klasa I:

 • Referat: Dlaczego boimy się promieniotwórczości?
 • Referat: Wady i zalety promieniotwórczości.
 • Referat: Zanieczyszczenia wód.
 • Referat: Oczyszczalnie ścieków, stacje uzdatniania wody.

Klasa II:

 • Skąd się biorą kwaśne deszcze?
 • Sole wokół nas.

Klasa III:

 • Referat: Włókna, ich wady i zalety.

Informatyka:

Klasa V: Obszary zastosowań komputerów.

Klasa VI: Sylwetki sławnych matematyków.

Klasa I Gimnazjum:

Wpływ komputeryzacji na różne dziedziny życia. Praca pisemna w edytorze tekstu Word.

Wniosek:

Przeprowadzone prace pisemne – różnorodne formy pisemnej wypowiedzi uczniów – kształciły i doskonaliły umiejętność samodzielnego redagowania określonego typu wypowiedzi. Prace sprawdzały umiejętność formułowania myśli, opinii, oceny rzeczywistości. Sprawdzały umiejętność stosowania zwrotów językowych, stylistyki wypowiedzi i jej poprawności. Wymagały od uczniów samodzielnej pracy z tekstami źródłowymi – kształciły umiejętność korzystania z różnorodnych informatorów oraz wykorzystanie wiedzy w praktyce. Nauczyciele w toku całorocznej pracy przestrzegali zawartych w Statucie uregulowań dotyczących liczby prac pisemnych w tygodniu. Część prac pisemnych obejmowała materiał wykraczający poza program kształcenia (praca z uczniem zdolnym). Uzyskane wyniki – średnie ocen – wskazują, że uczniowie w stopniu dobrym opanowali umiejętność wypowiedzi w formach pisemnych.

VII. Wykorzystanie zdobytej wiedzy i praktycznych umiejętności stosowania różnorodnych technologii informatycznych w korelacji z innymi przedmiotami kształcenia.

 

W rku szkolnym 2010/2011 uczniowie klasy szóstej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum wykonywali prezentacje multimedialne na zajęcia edukacyjne
z poszczególnych przedmiotów. Praca przy tworzeniu prezentacji dawała uczniom możliwość samodzielnego poszukiwania wiedzy, pogłębiania wiedzy, doskonalenia technologii informatycznej.

Prezentacje wykorzystywane na lekcjach uzupełniały treści programowe, poszerzając wiedzę, uatrakcyjniały przebieg lekcji, ponieważ pozwalały na zobrazowanie treści. Równocześnie dawały możliwość lepszego zapamiętywania przez uczniów, gdyż aktywowały percepcję słuchową jak i wzrokową.

Prezentacje multimedialne z chemii:

 1. Alternatywne źródła energii
 2. Zanieczyszczenia wód
 3. Zanieczyszczenia powietrza
 4. Energia wodna
 5. Mydła i detergenty
 6. Włókna naturalne, sztuczne i syntetyczne
 7. Tworzywa sztuczne
 8. Kwaśne deszcze
 9. Kwaśne opady
 10. Kwaśne opady i ich skutki
 11. Oczyszczalnia ścieków i stacja uzdatniania wody
 12. Krzem i jego związki
 13. Sole w rolnictwie
 14. Sole trujące
 15. Sole w aptece
 16. Sole w kuchni i w łazience
 17. W świecie promieniotwórczości

Prezentacje multimedialne z informatyki:

 1. Lublin moje miasto – przewodnik po Lublinie
 2. Moje hobby
Prezentacje multimedialne z języka niemieckiego

1.      Klasy IV, V, VI  SP – rozwiązywanie ćwiczeń interaktywnych do podręcznika „Der, die , das” dla klasy IV i V

2.      Rozwiązywanie ćwiczeń interaktywnych z zastosowaniem tablicy interaktywnej  - klasa III g

3.      Wyszukiwanie informacji i wykonanie albumów na konkurs „ To miasto warto obejrzeć” – klasa VI.

4.      Opracowywanie w formie elektronicznej prac na inne konkursy, np. Prace literackie na konkurs „Moje spotkania z Europą – tego wydarzenia nigdy nie zapomnę”

5.      Opracowywanie w formie elektronicznej listu prywatnego, zaproszenia, kartki
z życzeniami – klasa IG, II G, III G.

6.      Przesyłanie elektronicznych  kartek z życzeniami  na różne okazje w języku niemieckim – klasy IV, V, VI.

Prezentacje multimedialne z religii

 1. „Błogosławiony to ten, który …” – kl. IG (2 prezentacje)
 2. „Religie świata – Islam, Judaizm, Chrześcijaństwo, Buddyzm, Hinduizm” – kl. IG
 3. „Religie świata – Protestantyzm, Prawosławie” – kl. IIIG

Prezentacje multimedialne z języka angielskiego

 1. Uczniowie kl. IIG (A. Adamczyk, A. Bartoszek, E. Małaj, A. Milczarek, D. Skoczylas) realizują projekt edukacyjny z języka angielskiego „atrakcje turystyczne Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej” w ramach którego przygotowują prezentację multimedialną.
 2. Przez cały rok uczniowie klas IV-VI pracują z programem: „New English Zone Multi- Room”, przy pomocy którego  pomocy rozwiązują zadania leksykalno- gramatyczne i grają w językowe gry interaktywne. Program wykorzystywany jest głównie do lekcji powtórzeniowych i ćwiczeniowych.

Prezentacje multimedialne z języka polskiego

 1. „Miś Wojtek w armii generała Andersa” – kl. VI
 2. „Bogowie greccy” – kl. VI
 3. „Zwyczaje i wierzenia Greków” – kl. IG
 4. „Legendy arturiańskie” – kl. IG
 5. „Stworzenia świata” – kl. IIG
 6. „Zabytki Krakowa” – kl. IIG
 7. „Żywot św. Wojciecha” – kl. IIG

Prezentacje multimedialne z historii

 1. Starożytny Egipt – kl. IG
 2. Porównanie bogów greckich i rzymskich – IIG
 3. Kazimierz III Wielki – IIG
 4. Wyprawy krzyżowe – IIG

Prezentacje multimedialne z geografii

 1. Obieg wody w przyrodzie - IIG
 2. Stawy i bagna - IIG
 3. Woda i i życie – dawniej i dziś - IIG
 4. Australia - IIG
 5. Brazylia – zielone płuca Ziemi - IIG
 6. Ameryka Południowa - IIG
 7. Ameryka Północna – IIG

Prezentacje multimedialne z przyrody

Kl. V

1.      Budowa i rola łodygi, modyfikacje

2.      Budowa i rola korzeni, modyfikacje

3.      Rodzaje owoców, klasyfikacja i przykłady

Kl. VI

1.      Zwierzęta kręgowe – przegląd

2.      Zwierzęta bezkręgowe – przegląd

Prezentacje multimedialne  z biologii

Kl. I

1.      Funkcjonowanie organizmów

2.      Klasyfikacja owoców i nasion

3.      Przegląd roślin nagonasiennych

Kl. II

1.      Budowa układu krwionośnego człowieka, skład krwi

2.      Układ nerwowy człowieka

3.      Układ hormonalny, działanie wybranych hormonów

4.      Składniki pokarmowe, podział i rola

5.      Racjonalne odżywianie, efekty niedoboru składników pokarmowych

6.      Zdrowie i choroby – choroby nowotworowe

7.      Choroby zakaźne- przyczyny i przykłady

8.      Choroby pasożytnicze, sposoby zapobiegania i przykłady pasożytów człowieka

9.      Higiena narządów zmysłów

10.  Wpływ używek na organizm człowieka – alkohol, nikotyna, narkotyki

Kl. III

1.      Podstawowe pojęcia ekologiczne

2.      Zagrożenia środowiska – dziura ozonowa, kwaśne deszcze

3.      Formy ochrony przyrody

4.      Parki narodowe Polski – przegląd wybranych parków.

VIII. Kontrola bieżącego przyrostu wiedzy uczniów poprzez samodzielną pracę uczniów z Kartami Pracy

Karty pracy służyły jako utrwalenie i powtórzenie wiadomości z danej partii materiału, pozwalały uczniom samodzielnie czerpać wiedzę z innych niż podręcznik źródeł informacji. Nauczyciela informowały, jak uczeń wykorzystuje nabytą wiedzę z lekcji, czy potrafi pracować z tekstem źródłowym lub mapą. A co najważniejsze, co należy jeszcze powtórzyć    i utrwalić z uczniami.

Geografia:

Klasa I G – 3 karty pracy ze średnią wyników 3,9/4,4/4,0,

Klasa II G – 2 karty pracy ze średnią wyników 4,7/3,9,

Klasa III G – 2 karty pracy ze średnią wyników 3,5/4,2.

Historia:

Klasa IV – 2 karty pracy, ze średnim wynikiem 4,25 i 3,2.

Klasa V  –  2 karty pracy, ze średnim wynikiem 3,6/3,4.

Klasa VI – Nie wykorzystywano kart pracy ze względu na wystarczającą ilość ćwiczeń wykonaną w celu sprawdzenia poziomu wiedzy.

Klasa I G – 2 karty pracy ze średnim wynikiem 3,7/3,4.

Klasa II G – 3 karty pracy ze średnim wynikiem 4,3/3,3/2,3.

Klasa III G – 1 karta pracy ze średnim wynikiem 3,8.

Matematyka:

Klasa IV – (Anna Jakimowicz) Kart pracy nie było, ponieważ uczniowie pracują z ćwiczeniami

Klasa VI –(Agnieszka Szydłowska)

Karty pracy w oparciu o kalendarz szóstoklasisty wyd. Matematyka z plusem.

W oparciu o zrealizowane treści materiału i rozwiązywanie kart pracy zauważono przyrost wiedzy uczniów.

Klasa  I gimnazjum – (Anna Jakimowicz)

- karty pracy wydawnictwo WSiP,

- karty pracy opracowane na podstawie materiałów GWO.

Klasa II gimnazjum – (Anna Jakimowicz)

- karty pracy wydawnictwo WSiP,

- karty pracy opracowane na podstawie materiałów GWO.

Klasa III gimnazjum – (Agnieszka Szydłowska)

W bieżącym roku szkolnym korzystałam z gotowych kart pracy wyd. WSiP. Karty pracy dla ucznia „Matematyka wokół nas” WSiP oraz Matematyka wokół egzaminu  „Arkusze powtórzeniowe, egzaminacyjne” wyd. WSiP

W oparciu o zrealizowane treści materiału i rozwiązywanie kart pracy zauważono przyrost wiedzy uczniów.

W klasie IV SP, I G i II G (Anna Jakimowicz) karty były uzupełniane przez uczniów najpierw samodzielnie, a następnie wspólnie analizowane bez oceny. Służyły jako uzupełnienie materiału i forma powtórzenia.Praca z kartami dawała uczniom możliwość osiągania lepszych wyników na sprawdzianach. Na podstawie analizy wyników sprawdzianów można stwierdzić, że uczniowie, którzy rzetelnie pracowali nad kartami osiągali wyższe wyniki.

Przyroda i biologia:

Klasa I G - biologia  (Anna Jakimowicz) uczniowie nie pracowali z kartami pracy, ponieważ mają do uzupełniania ćwiczenia.

Klasa II G - biologia(Anna Jakimowicz) uczniowie nie pracowali z kartami pracy, ponieważ mają do uzupełniania ćwiczenia.

Klasa III G– biologia(Anna Jakimowicz) uczniowie nie pracowali z kartami pracy, ponieważ mają do uzupełniania  ćwiczenia.

Klasa IV – przyroda (Grażyna Piórkowska) jedna karta pracy. Uczniowie uzyskali średnią 4,8.

Klasa V  – przyroda(Anna Jakimowicz) kart pracy nie było, ponieważ uczniowie pracują z ćwiczeniami.

Klasa VI – przyroda(Anna Jakimowicz) kart pracy nie było, ponieważ uczniowie pracują z ćwiczeniami.

Język polski:

Karty pracy – język polski (Dorota Matuszewska)

Klasa IV

1.      „Złota troć” – czytanie ze zrozumieniem – średnia ocena: 3,5

2.      „Pinokio” – średnia ocena: 4,5

Klasa V

1.      „W pustyni i w puszczy” – przygody głównych bohaterów – średnia ocena: 2,1

2.      „Mitologia” – dzieje Heraklesa – średnia ocena: 4,3

Karty pracy i ćwiczenia redakcyjne – język polski (Joanna Felke)

Klasa VI – Zeszyty ćwiczeń szóstoklasisty WSiP:

Październik – O tęsknocie i pocieszeniu – średnia ocena 3,2

Listopad – Tryb rozkazujący i przypuszczający czasowników – średnia ocena 4,3

Styczeń – Bohaterowie lektur, Marek Piegus – średnia ocena 3,9

Maj – Środki poetyckie w wierszach – średnia ocena 4,0

Klasa I G – Karty pracy WSiP:

Wrzesień – mity i legendy różnych narodów – średnia ocena 3,1

Listopad – W krainie mitów greckich – średnia ocena 3,5

Luty – Krzyżacy – wątki powieściowe – średnia ocena 3,6

Kwiecień – Pieśń o Rolandzie – średnia ocena 3,9

Maj – Synonimy, antonimy i frazeologizmy – (sprawdzam)

Klasa II G – Karty pracy WSiP:

Październik – Akcja pod Arsenałem – średnia ocena 4,3

Grudzień – Mały Książe i Róża – średnia ocena 3,7

Luty – Środki stylistyczne w poezji Mickiewicza – średnia ocena 4,2

Kwiecień – Synonimy, antonimy i frazeologizmy – średnia ocena 4,1

Maj – Balladyna – (sprawdzam)

Klasa III G – Ćwiczenia redakcyjne WSiP:

Październik – Człowiek poczciwy Mikołaja Reja – średnia ocena 3,1

Styczeń – Budowa tragedii antycznej – średnia ocena 2,8

Marzec – Na szlakach kosmicznych – średnia ocena 4,0

Maj – Rzecz o sztuce aktorskiej – średnia ocena 4,4

Karty Pracy kl I i II Gimnazjum (A. Jakimowicz.)

1.      Klasa  I i II Gimnazjum – Karty Pracy – Wyd. WSiP

Karty pracy opracowane na podstawie materiałów Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego

2.      Biologia – uczniowie nie pracowali z kartami pracy ponieważ mają do uzupełnienia ćwiczenia

3.      Matematyka kl IV – Kart pracy nie było ponieważ pracują z ćwiczeniami

4.      Przyroda klasa V i VI – Kart pracy nie było ponieważ pracują z ćwiczeniami

5.      Kusak z plastyki nie ma

6.      Z muzyki nie ma

7.      Fizyka:

III Gimnazjum

a)      zadania egzaminacyjne z fizyki

b)      zestaw wielkości fizycznych, jednostek i wzorów

Każdy uczeń otrzymał zestaw zadań egzaminacyjnych składających się z 70 zadań obejmujących zakres materiału nauczania fizyki w gimnazjum. Zadania pochodziły z egzaminów gimnazjalnych matematyczno-przyrodniczych z lat 2002-2010. Zadania i tablice fizyczne zostały umieszczone również na stronie internetowej szkoły.

c)      Po skończonym dziale uczniowie otrzymywali karty pracy z zadaniami do  samodzielnego rozwiązywania. Dotyczyły one działów:

- elektrostatyka

- elektryczność

- pole magnetyczne

 

II Gimnazjum

Po skończonym dziale uczniowie otrzymywali karty pracy z zadaniami. Część zadań rozwiązywana była na lekcji a część  uczniowie rozwiązywali samodzielnie w domu.

- energia

- bilans cieplny

- hydrostatyka

- przykładowe zadania egzaminacyjne z działów: kinematyka i dynamika

 

I Gimnazjum

Po skończonych działach uczniowie otrzymywali karty pracy.

- pomiary

- siła w ruchu

- siła wpływu na ruch

Część zadań rozwiązywana była na lekcji a część  uczniowie rozwiązywali samodzielnie w domu. Ponadto uczniowie klas I i II uzupełniali zeszyty ćwiczeń z fizyki – wyd. Nowa Era.

 

8.      Przyroda

W roku szkolnym 2010/2011 nauczyciel raz wykorzystywał Kartę Pracy z przyrody w klasie IV. Uczniowie uzyskali średnią – 4,8

W klasach I-III Gimnazjum zastosowano 6 kart. W tym:

kl. I – 3 z wynikiem:3,9/4.4/4.0

kl. II – 2 z wynikiem 4,7 i 3,9

kl. III – 2 z wynikiem 3,5 i 4,2

Karty pracy służyły jako utrwalenie i powtórzenie wiadomości z danej partii materiału. Pozwalały uczniom samodzielnie czerpać wiedzę z innych niż podręcznik źródeł informacji. Nauczyciela informowały, jak uczeń wykorzystuje nabytą wiedzę z lekcji, czy potrafi pracować z tekstem źródłowym, mapą, diagramem, czy wykresem. A co najważniejsze co należy jeszcze powtórzyć i utrwalić z uczniami.

Zadanie 1.3 Uczniowie są aktywni

IX. Przygotowanie i uczestnictwo uczniów  w pozaszkolnych konkursach wiedzy. Osiągnięcia i sukcesy, laureaci wyższych etapów

W roku szkolnym 2010/11 dla uczniów kształcenia zintegrowanego nauczyciele zorganizowali 9 konkursów pozaszkolnych i 4 konkursy szkolne. Ogółem we wszystkich konkursach wzięło udział 198 uczniów. Na szczeblu ogólnopolskim 1 uczennica zdobyła I nagrodę,  4 uczniów zdobyło wyróżnienia i 1 uczeń nagrodę pocieszenia, na szczeblu wojewódzkim również 4 uczniów zdobyło wyróżnienia.

 

Lp.

Tytuł konkursu

Ilość uczniów

Ilość wyróżnień i laureatów

Nauczyciele współpracujący

1

Ogólnopolski konkurs przyrodniczy „Świetlik”.

9 ucz kl III

 

 

 

 

4 wyróż.

J. Chrząstowska

K. Lewandowski

J. Ślemp

K. Wilk

1 nagr. poć.

B. Gorzel

A. Jakimowicz

J. Jabłońska,

2

Ogólnopolski konkurs matematyczny „Kangurek”

15 ucz. kl. II i III

_______

A. Szydłowska

J. Jabłońska,

A. Kusak,

3

Powiatowy konkurs wiedzy o życiu i naucz. J. Pawła II dla uczniów klas III (Kon. Drużynowy)

3 ucz. kl. III

 

J. Zarzeczna

4

Wojewódzki konkurs „Miłosierdzie dzisiaj”

- plastyczny

- literacki

15 ucz. kl. I-III

 

 

2 ucz.

3 wyróż.

M. Kusak

M. Wnuk

W. Przychodzeń

1 wyróż

K. Brus

J. Zarzeczna

5

Międzynarodowy konkurs plastyczny„Biskup Mikołaj wzorem troski o ubogich”.

13 ucz.

I miejsce

T. Orzechowska

J. Zarzeczna

6

Gminny konkurs ortograficzny uczniów klas III w Kalinówce

3 ucz.

nie roztrzygnięty

J. Jabłońska

7

Wojewódzki konkurs piosenki „Jesienne nutki”

3 ucz.III  1 ucz.  II

 

J. Jabłońska

A. Kusak

8

Ogólnopolski konkurs plastyczny „Miś Wojtek”

35 ucz.

kl. 0-III

 

A. Kusak

9

Wojewódzki konkurs pl.  KRUS-u „Zagrożenia w gospodarstwie rolnym

25 ucz.

kl. I-III

 

A. Kusak

10

Szkolny konkurs pięknego czytania dla ucz. kl. III

11 ucz.

3 nagrody

J. Jabłońska

M. Pętala

11

Szkolny konkurs „Moda ekologiczna”

28 ucz.

kl. 0-III

 

R. Jakóbczak

M. Mrozik

A. Kusak

J. Jabłońska

12

Szkolny konkurs recytatorski

25 ucz.

kl. 0-III

 

R. Jakóbczak

M. Mrozik

A. Kusak

J. Jabłońska

13

Szkolny konkurs piosenki ekologicznej

11 ucz.

kl. III

 

J. Jabłońska

14

Powiatowe Igrzyska uczniów w pływaniu

kl. I – 1 ucz.

kl. II – 2 ucz

kl. III– 3 ucz

 

Z. Wiechnik

W szkole podstawowej w kl. IV – VI uczniowie brali udział w  18 konkursach szkolnych, na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Ogółem udział wzięło 77 uczniów.

Na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i ogólnopolskim 7 uczniów zostało laureatami i 5 uczniów zdobyło wyróżnienie.

L.p.

Tytuł konkursu

Ilość uczniów

Ilość wyróżnień i laureatów

Nauczyciele współpracujący

1

Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych „Świetlik”

9 ucz.

kl. IV-VI

1 wyróż.

Jan Wilk

A. Jakimowicz

2

Międzynarodowy Konkurs Matemat. „Benjamin”

3 ucz.

kl. VI

 

A. Szydłowska

3

Międzyszkolny Konkurs Języka Niemieckiego „To miasto warto poznać” – najciek. album

3 ucz.

kl. VI

II miejsce

P. Podkowa

2 wyróż.

M. Małaj

J. Soch

D. Sawicka

4

Konkurs Honorowego Konsula Niemiec „Wibitne osobowości i wynalazki niemieckie”

3 ucz. VI

1 ucz. V

nie roztrzygnięty

D. Sawicka

5

Projekt „Lubelszczyzna – kraina inspiracji”

Konkurs literacki „Wielkanoc na lubelszczyźnie”

5 ucz.

kl. IV-V

I miejsce

K. Chrząstowski

II miejsce

N. Adamowska

wyróżnienie

K. Bobruś

D. Matuszewska

6

Powiatowy konkurs „Pisanie jest dobre na chandrę”

1 ucz.

kl. VI

 

 

J. Felke

 

7

Ogólnopolski konkurs „Miłosierdzie dzisiaj”:

- plastyczny;

- literacki;

13 ucz.

IV-VI

1 ucz. IV

1 miejsce

K. Bobruś

J. Zarzeczna

8

Powiatowy konkurs międzyszkolny „Świętość Jana Pawła II w moich oczach” - plakat

5 uczniów

kl. IV-VI

1 miejsce

K. Bobruś

J. Zarzeczna

9

Ogólnopolski konkurs plast. „Miś Wojtek”

30 uczniów

 

A. Kusak

10

Wojewódzki konkurs KRUS-u „Zagroż. w gosp. rolnym”

12 uczniów

1 wyróż.

M. Małaj

A. Kusak

11

Międzynarodowy konkurs muzeum geologicznego „Kamienie – Archiwum Ziemi”

1 ucz.

kl. V

 

A. Kusak

12

Szkolny konkurs literacko-plastyczny

„Lektury oczyma wyobraźni”

49 ucz.

13 nagród

 

J. Felke

13

Szkolny konkurs recytatorski „Pory roku w poezji”

20 ucz.

2 nagrody

 

J. Felke

14

Szkolny konkurs ortograficzny

kl. IV-VI

nie roztrzy.

 

J. Felke

15

Szkolny Turniej Ekologiczny

70 ucz.

 

A. Jakimowicz

A. Szydłowska

16

Szkolny Dzień Europejski – Mistrz leksykonu

16 ucz.

kl. IV-VI 4 nagrody

 

U. Bielak

17

Konkurs polonistyczny KO – eliminacje szkolne

6 ucz.

 

J. Felke

18

Powiatowe Igrzyska mł. szkol. w pływaniu

18 ucz

II m. Z.Bielak VI

II m. K. Królik V

sztaf. dz. II m.

sztaf. ch. II m.

Z. Wiechnik

 

Uczniowie gimnazjum wzięli udział w 19 konkursach szkolnych na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym.

Ogółem wzięło udział 60 uczniów. Na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym  7 uczniów zostało laureatami i  11 uczniów otrzymało wyróżnienia.

L.p.

Tytuł konkursu

Ilość uczniów

Ilość wyróżnień i laureatów

Nauczyciele współpracujący

1

Ogólnopolski Konkurs IPN „W kalejdoskopie pamięci – Polska i Polacy w l. 1939-1989

Autorytet w czasach trudnych

2 ucz.

kl. II gim.

1 wyróż.

A. Milczarek

D. Skoczylas

G. Piórkowska

2

Międzynarodowy Konkurs Matemat. „Kadet”

1 ucz. gim.

 

A. Szydłowska

3

Ogólnopolski Konkurs II edycja „Koledzy ze szkoły, znajomi z sąsiedztwa”

5 ucz. kl. I

gim.

wróżnienia;

A. Ryś

P. Rejmak

E. Klimek

B. Kleparz

M. Misztal

G. Piórkowska

4

Ogólnopolski konkurs Operona „Racing„ „Rozwiń żagle” – projekt edukacyjny

6 ucz. I gim.

3 ucz. II gim

2 wyróżnienia

A. Jakimowicz

5

Wojewódzki XI Festiwal Poezji Z. Herberta w Lublinie

2 cz.

kl. II gm

Wyróżnienie;

A. Milczarek

J. Felke

6

Wojewódzki Konkurs „Szkoła mody i urody” – konkurs na projekt sukni

1 ucz.

kl. II gim

 

II miejsce

E. Małaj

A. Szydłowska

 

7

Powiatowy Konkurs „Moje spotkanie z Europą – Tego wydarzenia nigdy nie zapomnę”

4 ucz.

I-III

gim

II miejsce

W. Dębska

III miejsce

A. Milczarek

D. Sawicka

8

Powiatowy Konkurs „Wiedzy o Unii Europejskiej”

3 ucz. kl I-II

3 miejsce

A. Milczarek

 

9

Powiatowy konkurs międzyszkolny „Świętość Jana Pawła II w moich oczach” - prezentacja i poezja

5 uczniów

prezentacja

poezja

I m. P. Drwal

I m. S. Krysa

J. Zarzeczna

10

Ogólnopolski konkurs plast. „Miłosierdzie dzisiaj”

1 ucz.

 

J. Zarzeczna

11

Konkurs literacki opowiadanie fntasy

1 ucz. III gim.

1 wyróż.

J. Felke

12

VIII Gminna Wiosna Teatralna „Cudowne nawrócenie Diabła Rokity”

25 ucz.

kl. VI-I-III

I miejsce

J. Felke

13

Szkolny konkurs wiedzy o mitologii grackiej

ucz.

kl. I-III

 

J. Felke

14

Szkolny turniej teatralny – „Mity Greckie” – 6 spektakli

ucz.

kl. I-III

 

J. Felke

15

Szkolny turniej języka angielskiego

kl. I-III

 

U. Bielak

16

Ekologiczny turniej plastyczny

kl. I-III i IV,VI

 

A. Jakimowicz

17

Eliminacje szkolnego konkursu z języka niemieckiego

3 ucz.

kl. III gim

 

D. Sawicka

18

Powiatowa Gimnazjada w pływaniu - Bełżyce

10 ucz. kl. I-II

I m. A. Pawelec

III m. E. Małaj

Z. Wiechnik

19

Gminna Gimnazjada w siatkówkę - Mętów

16 ucz.

kat. dz. 8

kat. chł. 8

chłopcy -  II m.

dziewcz. - III m

Z. Wiechnik

X.Badanie kompetencji językowych poprzez formy sprawdzające praktyczne umiejętności komunikacyjne uczniów.

1.      Konkursy przedmiotowe szkolne:

a)      Język niemiecki: konkurs ładnego czytania – klasa VI, konkurs wiedzy o krajach niemieckiego obszaru językowego – klasa I G, konkurs języka niemieckiego – klasa III G

b)      Język angielski: Mistrz Leksykonu – szkolny konkurs języka angielskiego, Christmas Again – Świąteczny Turniej Bożonarodzeniowy, The Meetings - konkurs na najlepsze opowiadanie ( klasa V)

2.      Konkursy przedmiotowe pozaszkolne:

Język niemiecki: Konkurs Honorowego Konsula Niemiec „Wybitne osobowości i wynalazki niemieckie” – klasa IV i V, Konkurs powiatowy II LO w Świdniku „ Tego wydarzenia nigdy nie zapomnę- Moje spotkania z Europą” – klasa II i III G, Konkurs powiatowy Gimnazjum nr 1

3.      Lekcyjne formy  pracy  sprawdzające umiejętności komunikatywne uczniów w zakresie języka niemieckiego i angielskiego zgodnie z programem nauczania:

a)      Rozwiązywanie ćwiczeń sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu.

b)      Układanie dialogów w oparciu o plany dialogowe.

c)      Inscenizacja dialogów.

d)     Tworzenie krótkich tekstów użytkowych, np. ogłoszenie, zaproszenie, wiadomość, list prywatny….

e)      Praca metodą  projektu w zakresie określonych jednostek metodycznych:

Język niemiecki: Mein Freund, Meine Familie, Hobbys, Ostern, Schulordnung, Weihnachten

Język angielski: My family, My home  town, My routines, Healthy food, My hobbies, How can we protect our forest?

4.      Realizacja projektu edukacyjnego z języka angielskiego: Atrakcje turystyczne Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

5.      Współpraca z zagranicą:

a)      Listy kontaktowe w języku niemieckim do szkoły we Lwowie – zainteresowani uczniowie klas 1-3 gimnazjum

b) Korespondencja mailowa ze szkołą w Lizbonie – zainteresowani uczniowie

XI. Spotkania zespołów nauczycieli

Sprawozdanie z działalności Zespołu Nauczycieli Przedmiotów Humanistycznych

W ramach Zespołu samokształceniowego w bieżącym roku szkolnym odbyło się sześć spotkań, które dotyczyły:

 • analizy wyników Egzaminu Gimnazjalnego i harmonogramu badań kompetencji
 • harmonogram wycieczek przedmiotowych i turystycznych, wyjść do muzeum, kina i teatru oraz imprez szkolnych
 • dzielenia wiedzą ze szkoleń i konferencji metodycznych
 • przygotowania projektów edukacyjnych dla Gimnazjum
 • ewaluacji programów i podręczników
 • zapoznania z  zagadnieniem afazji i omówieniem projektów edukacyjnych

Po badaniach kompetencji i wstępnej diagnozie przyjęto  programy naprawcze z języka polskiego, historii i języka angielskiego.

 • Pani Joanna Felke prowadziła w kl. VI program "Zasady pisowni polskiej" dla 8 uczniów
 • w kl. IG " Grafopomocnik" - 5 uczniów, i "Obniżenie stopnia trudności zadań" -3 uczniów
 • w kl. IIG "Rozumienie czytanego tekstu- 2 uczniów
 • w kl. IIIG "Budowa rozprawki" -7 uczniów, "Kompozycja różnych form wypowiedzi pisemnej"- 6 uczniów
 • Pani Dorota Matuszewska  w kl. IV zorganizowała zajęcia dla 5 uczniów na temat  "Pisownia wielkich i małych liter"
 • w kl. V programem naprawczym objęto 6osób. Temat zajęć dotyczył

zagadnienia; "Tryby czasownika . Ćwiczenia gramatyczne"

 • Pani Urszula Bielak w kl. III G  pracowała nad rozwijaniem umiejętności rozpoznawania i właściwego stosowania struktur leksykalnych i gramatycznych niezbędnych do właściwej komunikacji.
 • Pani Grażyna Piórkowska  w kl. IV-VI  pracowała nad chronologią, a w kl. I-IIIG  -czytanie tekstów źródłowych  ze zrozumieniem i mierzenie czasu w historii.

O  skuteczności  prowadzonych programów naprawczych świadczą poprawione oceny ze sprawdzianów.

Członkowie Zespołu:

 • Ireneusz Bachonko
 • Joanna Felke
 • Danuta Sawicka
 • Urszula Bielak
 • Dorota Matuszewska
 • Magdalena Pętala
 • Anna Kusak
 • Grażyna Piórkowska
 • Joanna Zarzeczna

XII. Praca indywidualna z uczniem

Praca indywidualna z uczniem. Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego

Przeprowadzono 31 godzin zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego w gimnazjum. W zajęciach uczestniczyło 14 uczniów z klasy IG, 6 uczniów z klasy IIG, 4 uczniów z klasy IIIG. Zajęcia dostosowano do możliwości rozwojowych uczniów. Miały one charakter koła językowego, mającego na celu poszerzanie zainteresowań językowych uczniów, wymiennie z zajęciami wyrównawczymi, zależnie od potrzeb uczestników. Na zajęciach wykorzystano filmy z oryginalną ścieżką dźwiękową: Flight Attendants’ School, Crazy Family, gry interaktywne New Adventures Interactive CD-Rom, ćwiczenia komunikacyjne. Wykorzystano materiały z książek: R. Murphy „Essential Grammar In Use”, S. Kay „Reward”, B. Wetz „New Adventures” – testy i karty pracy. Wyrównywano przede wszystkim braki w zakresie struktur leksykalno-gramatycznych, poprawnej pisowni i wymowy. Zajęcia umożliwiły uczniom poprawę ocen cząstkowych z testów i kartkówek, a także ocen półrocznych i rocznych: kl. IG –  5 uczniów, kl. – 3 uczniów, kl. IIIG – 2 uczniów.

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego

Zajęcia wyrównawcze  dla uczniów klasy VI odbywały się w I okresie i dotyczyły kształcenia umiejętności ortograficznych, znajomości zasad pisowni. Na zajęciach uczniowie wypełniali „Ortograffiti” – program edukacyjno-terapeutyczny Renaty Czabaj. Wykonywano ćwiczenia dla uczniów dyslektycznych – w zajęciach brało udział 6 dzieci z orzeczeniami Poradni Psych. Ped. oraz 4 uczniów mających trudności  z zrozumieniem tekstu.

Raz w tygodniu odbywały się zajęcia dodatkowe przygotowujące uczniów klasy III do Egzaminu Gimnazjalnego.

Realizowano:

- forma i zawartość Testu Egzaminacyjnego

- wyszukiwanie informacji w tekstach źródłowych

- analiza utworów poetyckich

- doskonalenie formy rozprawki i charakterystyki

Odbyły się 23 zajęcia. Uczestniczyło w nich od 7 do 12 uczniów. Pozytywne efekty widoczne są w poprawie ocen i wyższych wynikach badań próbnych.

Praca indywidualna z uczniem, dostosowanie stopnia trudności do możliwości rozwojowych ucznia. Realizacja programów naprawczych podczas zajęć wyrównawczych. Analiza postępów w  nauce uczniów objętych programem naprawczym.

W klasie II Szkoły Podstawowej zajęcia mające na celu wyrównanie wiedzy prowadzone były dla uczniów 8 objętych programem naprawczym, uzyskujących z cząstkowych sprawdzianów wyniki niższe niż pozostała część klasy. Polegały one na wyrównaniu fragmentów wiedzy

i doskonaleniu umiejętności słabiej rozwiniętych z zakresu edukacji polonistycznej

i matematyczno- przyrodniczej. Dostosowanie stopnia trudności polegało na dostosowaniu tempa pracy i metod do możliwości konkretnego ucznia. Wyniki sprawdzianów poprawiły się o jeden poziom. Tylko w przypadku jednego ucznia poziom osiągnięć nie uległ poprawie.

5 uczniów klasy III SP objętych było programem naprawczym dostosowanym stopniem trudności do możliwości rozwojowych ucznia, szczególnie pod kątem matematycznym. Dotyczyły one ćwiczeń w czytaniu ze zrozumieniem i analizowaniu złożonych zadań tekstowych z matematyki. Utrwalaniu tabliczki mnożenia i doskonaleniu działań sposobem pisemnym w zakresie mnożenia i dzielenia. Odbywały się dodatkowe zajęcia pod kątem ćwiczeń ortograficznych.

Uczniowie ci w dalszym ciągu powinni być objęci programem naprawczym w klasie IV.

W klasie VI zajęcia wyrównawcze z matematyki  odbywały się raz w tygodniu i miały na celu uzupełnienie braków programowych z matematyki z klasy IV i V, oraz przygotowanie uczniów do sprawdzianu szóstoklasisty. Ponadto uczniowie mogli pogłębić swoją wiedzę i umiejętności matematyczne, gdyż dla uczniów zdolnych przygotowano specjalne zestawy zadań o zwiększonym stopniu trudności.

 

Przygotowywano również uczniów klasy V i VI do Międzynarodowego Konkursu Matematycznego „KANGUR” rozwiązując z nimi zadania z tego typu konkursów. Efekty pracy są zauważalne. Uczeń klasy piątej zdobył wyróżnienie w postaci nagrody książkowej.

Pracowano indywidualnie, w szkole podstawowej z uczniami zdolnymi przygotowując ich do konkursu przedmiotowego z matematyki.

W klasie III gimnazjum prowadzono zajęcia wyrównawcze z matematyki. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu, w zależności od potrzeby jedną lub dwie godziny. Uczniowie klasy trzeciej mogli uzupełnić braki w swoich umiejętności matematycznych, rozwiązywać próbne arkusze egzaminacyjne oraz poprawiać oceny i utrwalić materiał zrealizowany podczas lekcji.

Geografia

Odbyły się 33 zajęcia z geografii w kl. II gimnazjum oraz 30 zajęć z historii w klasie VI szkoły podstawowej (godziny karciane)

Zajęcia pozwoliły rozwijać zainteresowania uczniów wybranymi zagadnieniami, pozwalały również uzupełnić i utrwalić wiedzę z poszczególnych przedmiotów. Widoczny był przyrost wiedzy o czym świadczy brak zagrożeń z tych przedmiotów zarówno w kl. II gimnazjum, jak i VI SP.

Realizacja programów naprawczych – język polski

Klasa IV

W zajęciach zorganizowanych brało udział pięcioro uczniów. Temat spotkań brzmiał: „Pisownia wielkich i małych liter”. Czworo uczniów zrealizowało cel programu jakim była poprawa oceny ze sprawdzianu i znajomości ortografii.

Klasa V

Programem naprawczym objęto sześć osób. Temat zajęć dotyczył zagadnienia „Tryby czasownika. Ćwiczenia gramatyczne”. Cel programu został zrealizowany, uczestnicy zajęć poprawili oceny ze sprawdzianu z ww. zakresu.

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego w klasie IV i V były prowadzone w wymiarze jednej godziny tygodniowo, Celem ich było doskonalenie czytania ze zrozumieniem, wykonywanie ćwiczeń z zakresu gramatyki i ortografii, wyrównywanie braków wiedzy.

Zadanie 1.4 Respektowane są normy społeczne

XIII. Dyrektor podejmuje interwencje w Sądzie Rodzinnym w sytuacjach kryzysowych

W roku szkolnym 2010/11 zostały skierowane  pisma do Sądu Rodzinnego w Świdniku odnośnie 5 uczniów szkoły. Kuratorzy sądowi dokonali rozeznania sytuacji rodzinnej i wychowawczej uczniów. W stosunku do 3 uczniów odbyły się sprawy sądowe.

XIV. Działania profilaktyczne i prewencyjne prowadzone w zespołach klasowych i na poszczególnych etapach kształcenia.

W szkole respektowane są normy społeczne. Uczniowie nie przejawiają zachowań rażąco odbiegających od norm, wiedzą, czego się od nich oczekuje. Szkoła jasno formułuje obowiązujące w niej normy, a nauczyciele dokładają wszelkich starań, aby wpoić uczniom obowiązujące zasady życia społecznego poprzez pogadanki , rozmowy indywidualne i grupowe. Nauczyciele wnikliwie obserwują zachowania i postawy uczniów, szybko reagują na zachowania niezgodne z normami społecznymi i przekazują informacje rodzicom. Wobec zaobserwowanych i niepożądanych zjawisk podejmowane są doraźne działania zgodnie ze szkolnym programem profilaktyki i programem wychowawczym szkoły. Szkoła ponadto wspiera rodziców we wpajaniu i egzekwowaniu norm i zasad bezpieczeństwa.

III. WNIOSKI DO PRACY W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 WYNIKAJĄCE Z PRZEPROWADZONEJ EWALUACJI

1.     Szkoła daje dzieciom możliwość osiągnięcia sukcesu poprzez wielość i różnorodność podejmowanych działań

2.     Potrzeby dzieci są głównym wyznacznikiem zachodzących w zespole szkół procesów wspomagania, rozwoju i edukacji.

3.     Działania podejmowane w Zespole Szkól w Kalinówce podejmowane są w sposób projakościowy- od diagnozy potrzeb, przez planowanie, monitorowanie realizacji oraz doskonalenie działań zgodnie z potrzebami uczniów.

4.     Należy uściślić współpracę z rodzicami , w procesie wychowawczo-edukacyjnym szkoły (przeglądanie zeszytów, czytanie z dziećmi listy zadanych lektur, pomoc przy odrabianiu lekcji, zainteresowanie się zaległościami  w nauce uczniów) uświadamiając im, że od nich w dużej mierze zależy przygotowanie się uczniów do zajęć lekcyjnych i odrabianie prac domowych.

5.     Należy zwiększyć liczbę ćwiczeń utrwalających zapamiętywanie praw i zasad przyrodniczych.

6.     Nauczyciele wszystkich przedmiotów powinni  intensywniej kształcić umiejętności analizowania, interpretowania i przetwarzania informacji podanych w różnej formie.

7.     Należy położyć szczególny nacisk na doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem, a w szczególności: wyszukiwania i selekcjonowania informacji, określania kontekstu sytuacyjnego, określania intencji autora oraz głównej myśli  tekstu i jego części.

8.     Należy stosować aktywizujące metody nauczania rozwijające twórcze i samodzielne myślenie uczniów, zwracać większą uwagę na pozyskiwanie informacji zwrotnych od uczniów jak również systematycznie kontrolować postępy uczniów.

9.     Przeprowadzane przez nauczycieli formy pisemnej wypowiedzi uczniów przyczyniły się do doskonalenia umiejętności samodzielnego redagowania wypowiedzi. Uzyskane wyniki – średnie ocen – wskazują, że uczniowie w stopniu dobrym opanowali umiejętność wypowiedzi w formach pisemnych.

10. Poprawione oceny ze sprawdzianów świadczą o skuteczności  prowadzonych programów naprawczych. Wdrożone metody pracy z uczniem zdolnym i mającym trudności w nauce według indywidualnych potrzeb i możliwości powinny być kontynuowane w przyszłym roku szkolnym.

11. Zachęcanie uczniów do większego udziału w konkursach ogólnopolskich i międzyszkolnych.

12. Należy dbać o wzrost frekwencji uczniów na zajęciach szkolnych.

13. Należy kontynuować kontrolę realizacji podstawy programowej.

14. Sukcesy szkoły są efektem zbiorowego działania zespołowego pracowników.