Masz pytania - Zadzwoń: tel./fax. +48 081-751-21-74

Charity Center

Plan wynikowy z historii i społeczeństwa klasy IV-VI
wtorek, 13 kwietnia 2010 22:49
PDF Drukuj Email

Plan wynikowy z historii i społeczeństwa klasy IV-VI

I. Cele edukacyjne

1. Zainteresowanie uczniów przeszłością.
2. Dostarczenie wiedzy, która umożliwi ukształtowanie poprawnych wyobrażeń o życiu w przeszłości, zrozumienie natury ludzkiej i motywów postępowania minionych pokoleń.
3. Pomoc w zrozumieniu złożoności współczesnego świata i odnalezieniu w nim własnego miejsca.
4. Rozwijanie poczucia przynależności do rodziny, społeczności lokalnej, grupy etnicznej, religijnej, narodu, państwa, społeczności europejskiej i światowej.
5. Umożliwienie uczniom zrozumienie innych ludzi i społeczeństw; kształtowanie szacunku i przywiązanie do własnego państwa i rodzimej kultury, z zarazem szacunku i tolerancji dla innych państw i kultur.
6. Dostarczenie wzorów osobowych z przeszłości, wprowadzanie uczniów w świat wartości ogólnoludzkich, sprzyjających wychowaniu prawego człowieka i aktywnego, świadomego swych praw i obowiązków obywatela.

II. Kontrola i ocena

Ocenianie – to proces zbierania informacji o wiedzy, umiejętnościach i postawie ucznia oraz dynamice zmian w tych zakresach. Ocenianiu poddaje się wiedzę ucznia, jego umiejętności i postawę.

1. Każdy uczeń otrzymuje w ciągu okresu przynajmniej tyle ocen, ile wynosi dwukrotna liczba tygodniowych godzin historii w danej klasie.
2. Uczeń otrzymuje oceny w skali 1-6, wartość oceny cząstkowej lub śródrocznej może podwyższać „+” lub obniżać „-”. Na koniec roku wystawia się oceny bez plusów i minusów.
3. Ocenie podlegają następujące formy sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia:
o czytanie mapy i korzystanie z atlasu,
o czytanie ze zrozumieniem (tekstu podręcznika, tekstu źródłowego),
o odpowiedzi ustne,
o wypowiedzi pisemne (zadania domowe),
o sprawdziany pisemne (testy, sprawdziany, kartkówki),
o aktywność (udział w lekcji i na konkursach),
o umiejętność łączenia faktów, myślenia przyczynowo-skutkowego, porównania epok, ustrojów politycznych, społecznych, gospodarczych na przestrzeni dziejów,
o posługiwanie się podstawowymi pojęciami z zakresu chronologii; obliczanie czasu wydarzeń, długości ich trwania, umieszczanie ich na taśmie chronologicznej,
o wykorzystania ilustracji, filmu, nagrania audio jako źródła informacji (dokonanie opisu w formie ustnej lub pisemnej),
o praca w grupie,
o praca w zeszycie przedmiotowym,
o praca w zeszycie ćwiczeń.
4. Przy czytaniu mapy i korzystaniu z atlasu brane są pod uwagę:
o wskazanie granic i ich zmian,
o wydarzeń historycznych umieszczonych na mapie,
o obliczanie odległości,
o porównanie informacji zawartych na różnych mapach np. historycznej i fizycznej,
o wypełnianie map konturowych,
o posługiwanie się pojęciami geograficznymi przy określaniu np. położenia miasta, miejsca bitwy itp.,
o znajomość znaczenia symboli z legendy.
5. Przy wypowiedzi ustnej pod uwagę brane są:
o znajomość poznanych zagadnień,
o samodzielność wypowiedzi,
o sposób ich wypowiedzi (ład wypowiedzi, elementy kultury żywego słowa).
6. Przy wypowiedziach pisemnych ocenie podlega:
o zgodność z tematem,
o poprawność merytoryczna i stylistyczna,
o kompozycja (podział na części, spójność, logiczność),
o estetyka (pismo, marginesy),
o dodatkowe walory pracy (oryginalność ujęcia, bogactwo języka, zastosowanie cytatów, itp.)
7. Do zapisu wieków uczeń jest zobowiązany używać tylko cyfr rzymskich.
8. Sprawdziany pisemne – są obowiązkowe, zapowiadane uczniom i wpisywane do dziennika z tygodniowym wyprzedzeniem. Sprawdziany przeprowadzane są po omówieniu określonej partii materiału np. jednego działu lub po zrealizowaniu tematycznej części z danego materiału. Uczniowie znają zakres materiału przewidzianego do kontroli. Ze sprawdzianów, powtórzeń i zapowiedzianych kartkówek nie można zgłosić nie przygotowania.
Sprawdziany i kartkówki oceniamy według systemu punktowego.
o 0%-29% ndst
o 30%-49% dop
o 50%-69% dst
o 70%-86% db
o 87%-97% bdb
o 98%-100% cel
Spisywanie (ściąganie) na sprawdzianie jest jednoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej.
9. Odpowiedzi ustne i kartkówki dotyczą materiału z ostatnich trzech lekcji.
10. Uczeń, który opuścił sprawdzian, pisze go w terminie ustalonym przez nauczyciela.
11. Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną ze sprawdzianu w terminie uzgodnionym z nauczycielem.
12. Praca domowa – kontrolowana na bieżąco. Uczeń musi być przygotowany z trzech ostatnich lekcji lub z zadanej partii materiału (np. działu) – po wcześniejszym zapowiedzeniu przez nauczyciela.
13. Prace domowe mogą być pisemne, ustne lub polegać na przygotowaniu określonych materiałów potrzebnych na lekcję. Prace mogą być krótko lub długoterminowe.
14. Spisywanie prac domowych jest jednoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej.
15. Uczeń ma prawo zgłosić w okresie nie przygotowanie do lekcji w ilości odpowiadającej liczbie godzin z historii tygodniowo.
16. Jeżeli uczeń nie zgłosi nie przygotowania, nauczyciel ma prawo wpisać uczniowi do dziennika ocenę niedostateczną, jeżeli dostrzeże nie przygotowanie ucznia.
17. Aktywność, czyli czynny udział ucznia w pracy na lekcji, jest nagradzana plusem lub oceną (np. za udział w konkursie, dodatkową pracę pozalekcyjną).
18. W dzienniku odnotowane są następujące skróty oceniające aktywność lub jej brak:
o nb – nieobecny
o bz – brak zadania
o np – nie przygotowany
o z – brak zeszytu lub podręcznika
19. Prowadzenie zeszytu przedmiotowego – uczeń obowiązkowo prowadzi zeszyt! Przynajmniej raz w roku otrzymuje ocenę za prowadzenie zeszytu. Pod uwagę przy ocenianiu brane są poniższe elementy:
o estetyka zeszytu,
o staranność zapisu,
o systematyczność w zapisach lekcyjnych,
o daty na marginesie przy tematach lekcji,
o numeracja lekcji,
o podkreślenia tematów,
o podkreślenie lub zapisanie innym kolorem ważnych pojęć i dat historycznych,
Uczeń nie używa w zeszycie do pisania koloru czerwonego, gdyż jest on zarezerwowany dla nauczyciela.
20. Ocena klasyfikacyjna wynika z ocen cząstkowych, ale nie jest ich średnia arytmetyczną.
21. Rolę dominującą odgrywają w ostatecznej klasyfikacji oceny za sprawdziany, kartkówki i odpowiedzi ustne.
22. Ocena roczna jest wystawiana na podstawie cząstkowych ocen z II okresu i oceny za I okres.
23. Przedmiotowy system oceniania z historii podlega ewaluacji na końcu roku szkolnego w ramach prac zespołu humanistycznego.

III. Kryteria ocen

Ocena Opanowane umiejętności i aktywność Posiadana wiedza
Ocena celująca 1. Uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę bdb.
2. Potrafi nie tylko korzystać z różnych źródeł informacji wskazanych przez nauczyciela, ale również umie samodzielnie zdobyć wiadomości.
3. Systematycznie wzbogaca swoją wiedzę przez czytanie książek artykułów o treści historycznej (odpowiednich do wieku).
4. Wychodzi z samodzielnymi inicjatywami rozwiązania konkretnych problemów zarówno w czasie lekcji jak i pracy pozalekcyjnej.
5. Spełnia jeden z warunków pkt. a lub b.
a) bierze aktywny udział w konkursach, w których jest wymagana wiedza historyczna. Odnosi w nich sukcesy.
b) Jest autorem pracy wykonanej dowolną techniką o dużych wartościach poznawczych i dydaktycznych.
6. Potrafi nie tylko poprawnie rozumować kategoriami ściśle historycznymi (przyczyny – skutki), ale również umie powiązać problematykę historyczną z zagadnieniami poznawczymi w czasie lekcji przedmiotów. Umie powiązać dzieje własnego regionu z dziejami Polski lub powszechnymi.
7. Wyraża samodzielny, krytyczny (w stopniu odpowiednim do wieku) stosunek do określonych zagadnień z przeszłości. Potrafi udowadniać swoje zadanie używając odpowiedniej argumentacji będącej skutkiem nabytej samodzielnie wiedzy.
1. Posiada wiedzę wykraczającą znacznie poza zakres materiału programowego np. w odniesieniu do określonej epoki, kraju lub zagadnienia.
Dodatkowa wiedza jest owocem samodzielnych poszukiwań i przemyśleń.
2. Zna dzieje własnego regionu w stopniu wykraczającym poza poznawany w czasie lekcji.

Ocena
bardzo dobra
1. Sprawnie korzysta ze wszystkich dostępnych i wskazanych przez nauczyciela źródeł informacji. Potrafi również korzystając ze wskazówek nauczyciela dotrzeć do innych źródeł informacji.
2. Samodzielnie rozwiązuje problemy i zadania postawione przez nauczyciela posługując się nabytymi umiejętnościami.
3. Wykazuje się aktywna postawą w czasie lekcji.
4. Bierze udział w konkursach historycznych lub wymagających wiedzy i umiejętności historycznych.
5. Rozwiązuje dodatkowe zadania o średnim stopniu trudności.
6. Potrafi poprawnie rozumować w kategoriach przyczynowo – skutkowych wykorzystując wiedzę przewidzianą programem nie tylko z zakresu historii, ale również pokrewnych przedmiotów.
1. Opanował w minimum 90% materiał przewidziany programem.
2. Posiada wiedzę z dziejów własnego regionu w stopniu zadowalającym
Ocena
dobra
1. Potrafi korzystać ze wszystkich poznanych w czasie lekcji źródeł informacyjnych.
2. Umie samodzielnie rozwiązywać typowa zadania, natomiast zadania o stopniu trudniejszym wykonuje pod kierunkiem nauczyciela.
3. Rozwiązuje niektóre dodatkowe zadania o stosunkowo niewielkiej skali trudności.
4. Poprawnie rozumuje w kategoriach przyczynowo – skutkowych. Umie samodzielnie odróżnić przyczyny i skutki wydarzeń historycznych.
5. Jest aktywny w czasie lekcji
1. W minimum 71% opanował materiał programowy.
2. Zna najważniejsze wydarzenia z dziejów swego regionu.


Ocena dostateczna
1. Potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać z podstawowych źródeł informacji.
2. Potrafi wykonać proste zadania.
3. W czasie lekcji wykazuje się aktywnością w stopniu zadowalającym.
1. Opanował podstawowe elementy wiadomości programowych pozwalające mu na rozumienie najważniejszych zagadnień.
2. Zna niektóre wydarzenia i postacie z historii regionu.
(minimum 50% wiedzy przewidzianej programem)

Ocena dopuszczająca Przy pomocy nauczyciela potrafi wykonać proste polecenia wymagające zastosowania podstawowych umiejętności. Jego wiedza posiada poważne braki, które jednak można usunąć w dłuższym okresie czasu. (minimum 30% wiedzy przewidzianej programem)

Ocena niedostateczna Nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać prostych poleceń wymagających zastosowania podstawowych umiejętności. Braki w wiedzy są na tyle duże, że nie rokują one nadziei na ich usunięcie nawet przy pomocy nauczyciela.